Zostaw numer, oddzwonimy!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.

Inne numery


 

Wczytywanie...

Polityka prywatności

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Regulamin służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, tj. o celu, zakresie, kategoriach przetwarzania danych osobowych, czasie przez który dane te są przetwarzane oraz o prawach, które przysługują klientom i stronom zainteresowanym na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem Danych jest Centrum Zdrowego Serca Telcor z siedzibą Łabędzia 10, 40-521 Katowice, i zapewnia on bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz wykorzystywanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustaleniami uwzględnionymi w umowach.

Dodatkowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych mogą Państwo uzyskać od Inspektora Ochrony Danych, pod adresem rodo@ahop.pl lub listownie na adres podany jako adres siedziby Administratora Danych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych przeprowadził ocenę skutków przetwarzania, z uwzględnieniem ryzyk w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz analizę ryzyka stosowanych zabezpieczeń. W celu zapewnienia przetwarzania Państwa danych zgodnie z przepisami prawa oraz z wykorzystaniem najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, stosowane są mechanizmy monitorujące sposoby, za pomocą których przetwarzane są dane osobowe oraz mechanizmy dostępu do posiadanych zbiorów.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator Danych nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli takie przekazanie nastąpi, zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani oraz zmianie ulegnie niniejsza informacja o przekazywaniu danych osobowych.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z aktualnie prowadzoną działalnością, Administrator Danych przetwarza dane osobowe dotyczące pacjentów, w celu świadczenia usług związanych z procesami i realizacją dedykowanych świadczeń medycznych, zgodnie z przepisami prawa:, tj. ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2018r. poz. 160, 138, 650 z późn.zm.), ustawą z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018r. poz. 617, 650, 697 z późn.zm.) lub na podstawie umowy zawieranej z pacjentami bez skierowania na zasadzie prywatnej odpłatności. Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz.1318, 1524) maksymalnie przez 30 lat, w zależności od przebiegu leczenia.

Administrator Danych może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom z nim współpracującym w ramach świadczenia usług medycznych, a także podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem sprzętu, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dokładane są wszelkie starania, aby posiadany zakres Państwa danych stanowił niezbędne minimum potrzebne do realizacji celów Administratora oraz aby posiadane dane były aktualne. 

PRAWA OSÓB W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez

Administratora danych oraz do uzyskania kopii tych danych,

prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;

prawo do całkowitego usunięcia swoich danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli  nie  będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do realizacji tego prawa;

prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym decyzjom opartym na profilowaniu;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);

prawo do przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi zapytań w zakresie przysługującym Państwu praw, przyjęto formularz, za pomocą którego mogą Państwo wnioskować o realizację wymienionych powyżej praw. Wniosek mogą Państwo uzyskać ze strony internetowej https://telcor.com.pl w zakładce Regulaminu, jako łącze do dokumentu. W celu ułatwienia Państwu prawidłowego wypełnienia wniosku, w tym również możliwości szybszego rozpatrzenia Państwa żądania, zamieściliśmy instrukcję wypełniania wniosku (również dostępną w łączu do dokumentu).

Wypełnione wnioski prosimy składać:

osobiście w siedzibie Administratora Danych (na adres wskazany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu), lub

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora Danych, lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  rodo@ahop.pl

Prosimy, aby przesyłany wniosek posiadał podpis elektroniczny lub stanowił skan dokumentu z podpisem ręcznym. W przeciwnym wypadku, Państwa wniosek może nie zostać rozpatrzony.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość realizacji określonego prawa może zależeć od stosowanej podstawy prawnej do określonego celu, w jakim przetwarzane są Państwa dane, w szczególności, czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.

Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby Państwa wnioski były realizowane bez zbędnej zwłoki. Maksymalny termin rozpatrywania wniosku wynosi miesiąc od momentu otrzymania wniosku, natomiast z uwagi na charakter wniosku może istnieć możliwość niedotrzymania tego terminu. Jeżeli taka sytuacja wystąpi to zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz o przyczynach z nim związanych. W przypadku, gdy nie będzie możliwości przyjęcia i rozpatrzenia Państwa wniosku, również zostaną o tym Państwo poinformowani.

Pierwszy składany przez Państwa wniosek jest realizowany bez opłat. W przypadku, gdy składane wnioski będą nieuzasadnione lub nadmierne, Administrator Danych zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji, lecz w takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o przyczynach oraz o wysokość opłat związanych z żądaniem.  Jeżeli wystąpią niedogodności związane z Państwa odpowiednią identyfikacją i upoważnieniem do odbioru danych, o które Państwo wnioskowali, Administrator Danych  zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji. O tym fakcie również zostaną Państwo poinformowani.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych,  Administrator Danych dokona bezpośredniego przeniesienia Państwa danych do wskazanego przez Państwa we wniosku innego Administratora lecz w przypadku, gdy będzie istniała techniczna możliwość przekazania tych danych. Jeżeli nie będzie takiej możliwości to zostaną Państwo o tej decyzji poinformowani.

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi jeżeli są uzasadnione przesłanki, że nie została zapewniona Państwu właściwa ochrona przetwarzanych danych osobowych. Skargę można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. W celu ciągłej poprawy świadczonych Państwu usług oraz w poszanowaniu przysługujących Państwu praw i prywatności, Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.